menu
Entries in category: 41
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 4 5 »


Рут номын бичээч номыг бүхэлд нь Киастик (Chiastic) аргаар бичсэн байдаг. Киастик аргачлалыг Библийн хэд хэдэн номуудад ашигласан байдаг. Үүний нэг жишээ бол Илчлэлт 1-3 бүлэг дэх долоон чуулганд хандаж бичсэн захидал юм. Рут ном мөн энэ аргачлалаар бичигджээ. 

Ном сэтгүүл | Үзсэн: 1525 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2014-05-24 | Сэтгэгдэлүүд (0)

иний үгийг сахидаг хүн үхлийг хэзээ ч үзэхгүй (Иохан 8:51)” гэж хэлсэн нь өөрт нь итгэгчид үхсэн ч үхлээс дахин амилуулагдах болно гэсэн утгатай юм. Энэ талаар Есүс ба Марта хоёрын Лазарын үхлийн талаар ярилцсан ярианаас илүү тодорхой харагддаг...

Ном сэтгүүл | Үзсэн: 837 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2014-05-15 | Сэтгэгдэлүүд (0)

Израилийн хөгжил цэцэглэл нь зөвхөн улам бүр завхралд л хүргэж байлаа. Бурхан Амосыг Бетел уруу “гэмш, эс бөгөөс мөхнө” гэсэн мэдээг тунхаглуулахаар, өршөөнгүйгээр илгээсэн боловч, хотынхон түүнийг хотоосоо хөөж гаргаад, (Ионагийн мэдээг сонсоод Ниневе хотынхны үйлдсэнээс эсрэгээр) түүнийг дахин эш үзүүлэхийг хориглосон байна...

Ном сэтгүүл | Үзсэн: 1387 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2014-05-15 | Сэтгэгдэлүүд (0)

99999  Эцэг өвгөдөд нь амлагдсан газар нутгийг ард түмэн өвлөн авч байгаа тухай сэдвийг ном маань голчлон өгүүлдэг. Энэ үйл явдалд тухайн үеийн удирдагч Иошуа маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн ба энэхүү чухал баатрын...
Ном сэтгүүл | Үзсэн: 3161 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2013-12-13 | Сэтгэгдэлүүд (0)

99999

Лукад чуулганы эхлэлийг үгүүлэх хоёр шалтгаан байжээ.

1.      Тэрээр сайн мэдээ нь эсэргүүцэл, хавчлагыг үл хайхран Иудейн шашны нарийн хил хязгаараас харь үндэстний ертөнц хүртэл ялгуулсан байдлаар шилжин орсныг...

Ном сэтгүүл | Үзсэн: 1349 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2013-06-22 | Сэтгэгдэлүүд (0)

99999 Петр энэхүү баяр хөөрөөр дүүрэн, итгэл найдвар өгсөн захидлыг итгэгчдэд энэ дэлхий дээр амьдар амьдралын Петр өөрийн дүү Андрейгээр дамжуулан бусдаас түрүүнд Есүстэй уулзсан (Иохан 1:40-42). Есүс тэднийг өөрийгө дага гэж дуудахад тэд Галил нуурын хойд эргийн Капернум хотод амьдарч байжээ. Петр зааж тунхаглаж байсан сүүлчийн...
 
Ном сэтгүүл | Үзсэн: 688 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2013-06-22 | Сэтгэгдэлүүд (0)

99999 Петр энэхүү баяр хөөрөөр дүүрэн, итгэл найдвар өгсөн захидлыг итгэгчдэд энэ дэлхий дээр амьдар амьдралын Бурханлаг, мөнхийн зорилгыг харуулж, харанхуй бүдүүлэг орчин нөхцөлд Христэд итгэгчдийн хувьд зовлонгийн асар их сорилтыг амсаж эхлэж буй хүмүүст бодит удирдамж өгөхийн тулд бичсэн байна. Итгэгчид засаг...
Ном сэтгүүл | Үзсэн: 811 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2013-06-22 | Сэтгэгдэлүүд (0)

99999 Мессиаг Агуу их дайнч Хаанаар дүрслэн үзүүлсэн нь Хуучин Гэрээний үед айдас төрүүлэм эш үзүүллэгтээ ордог байв...
Ном сэтгүүл | Үзсэн: 999 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2013-05-29 | Сэтгэгдэлүүд (0)

99999 Эртний хэд хэдэн эх сурвалжаас үзвэл энэ "Сүнслэг сайн мэдээг” бичиж өгөхийг тухайн үед Ефест сууж байсан, нас өндөр болсон элч Иоханаас Азийн ахлагч нар гуйсан шиг байдаг...
Ном сэтгүүл | Үзсэн: 1012 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2013-05-27 | Сэтгэгдэлүүд (0)

99999 Лукын сайн мэдээ нь Теофил гэдэг хүнд бичсэн хоёр захидлын эхнийх нь юм. Лук бол харь үндэстний итгэгч байсан төдийгүй Библийн цорын ганц Иудей бус зохиогч юм. Харь үндэстнүүдийн хэрэгцээг хангахын тулд ...
Ном сэтгүүл | Үзсэн: 976 | Оруулсан: Uuriinshuuder | Огноо: 2013-05-27 | Сэтгэгдэлүүд (0)