menu

Added by: Uuriinshuuder / Date: 15.01.2012

Áóðõàí ãýæ õýí áý?

Áýëòãýë:

Òà äîîðõ àñóóëòóóäûã ººðòºº òýýæ ÿâñàí óó?

  • Áóðõàí ãýæ áàéäàã áîëîâ óó?
  • Áóðõàí ãýæ ÿìàð нэгэн áý?
  • Áóðõàí áàéíà ãýäãèéã õýðõýí ìýäýæ ÷àäàõ âý?

Èéìýðõ¿¿ àñóóëòóóä ¿íýõýýð ÷óõàë ó÷ðààñ òà îäîî ýíý àñóóëòóóäûí õàðèóëòûã îëîõ áîëíî.   

 

  1. Îëîí õ¿ì¿¿ñ åðòºíö áîëîí ýíý äýëõèéí ç¿éëñèéã õàðààä ýíý á¿ãäèéã á¿òýýñýí á¿òýýã÷ áàéäàã ãýäãèéã óõààðàí èòãýñýýð èðñýí.  Áèä ººðñäèéí ñýòãýëèéí ã¿íð¿¿ãýý ÷èìýýã¿éõýí îðîí õàðâàë --------------------- ÿàõ àðãàã¿é áàéãàà гэдгийг áîëîí Ò¿¿íä ç¿é çîõèñòîé ¿éë÷ëýõ õýðýãòýé ãýñýí äóó õîîëîéã ñîíñîæ ÷àääàã.
  2.  Ýë÷ Ïàóë (Ðîì1:19-20) èøëýëä äýýðõ àãóóëãûí òàëààð èíãýæ õýëæ áàéñàí.  “Ó÷èð íü Áóðõàíû òóõàé ìýäýæ áîëîõ ç¿éë òýäíèé äóíä èëýðõèé áàéäàã þì. Ó÷èð íü Áóðõàí òýäýíä èë áîëãîñîí àæ. Åðòºíö á¿òýýãäñýíýýñ õîéø Ò¿¿íèé ¿ë ¿çýãäýõ ÷àíàðóóä Ò¿¿íèé ìºíõ õ¿÷ áà áóðõàíëàã òºðõ íü á¿òýýãäñýí ç¿éëñýýð äàìæóóëàí îéëãîãäîí èëýðõèé õàðàãäàæ áàéãàà. Èéìýýñ òýäýíä øàëòàã áàéõã¿é.”

Ýíý èøëýëèéí òàëààð äàðààõ õîîñîí çàéíä íºõºæ áè÷íý ¿¿?

Áóðõàí õ¿ì¿¿ñèéí äîòîð -------------------ã ---------------------ã ºãñºí. Òèéìýýñ õ¿ì¿¿ñ ýíý äýëõèéí ç¿éëñèéã õàðààä Áóðõàíû ìºíõ ----------------- áîëîí -----------------ã ìýäýõ áîëäîã.

 

 

1. Áóðõàí, 2. Áóðõàí, ìýäýæ áîëîõ ç¿éë, õ¿÷, áóðõàíëàã òºðõ

       Ãåðìàíû àëäàðòàé  îäîí îðîí ñóäëàà÷ Êåïëåð  Áóðõàíû îðøèí áóé ãýäãèéã ¿ã¿éñãýäýã íàéçààñàà áîëæ ìàø èõ øàíàëæ áàéñàí. Ò¿¿íèé íàéç íü ºíººãèéí îëîí õ¿íèé õýëäýãòýé àäèë ýíý åðòºíöèéã óäààí öàã õóãàöààíû òóðø ãýíýò áèé áîëñîí ãýæ үздэг áàéæýý. Íàéçûãàà ñàéí ÿòãàõûí òóëä Êåïëåðò íýãýí ñàíàà òºðñºí. Íàð áîëîí ò¿¿íèéã òîéðñîí ãàðèãóóäûí õýëáýðèéã ìàø òîäîðõîé çóðæ áýëäýýä ñóäàëãààíûõàà ºðººíä òàâüæýý. Íýãýí ºäºð íºãºº ¿ë èòãýã÷ íàéç íü Êåïëåðèéí ñóäàëãààíû ºðººíä îðæ èðýí ò¿¿íèé çóðñàí õýëáýð ä¿ðñ¿¿äèéã ìàø õÿíàìãàé ¿çýæ áàéãààä “õººå, òýð ä¿ðñèéã èíãýõýä õýí á¿òýýñýí þì áîë? ãýæ àñóóæ ãýíý. Ãýòýë Êåïëåð þó ÷ áîëîîã¿é þì øèã “õýí á¿òýýñýí ãýíý ýý? Õýí ÷ á¿òýýãýýã¿é. Àÿíäàà ÿâààíäàà ãýíýò ººðºº áèé áîëñîí áàéõã¿é þó” ãýæ õýëýâ. ͺ㺺 íàéç íü “àðàé ÷ äýý õýí ÷ á¿òýýãýýã¿é ãýäýã ÷èíü þó ãýñýí ¿ã âý? õóðäàí õýí á¿òýýñíèéã õýëýýä ºãºº÷“ õýìýýí øàëæ ýõëýâ. Òýãýõýýð íü Êåïëåð èéíõ¿¿ õàðèóëæýý. “Õººå, ÷è òîãëîîì øèã ýíý õýëáýð ä¿ðñòýé íàðûã àÿíäàà áèé áîëñîí áàéæ áîëîõã¿é ãýæ áîäîæ áàéæ ýíý õýëáýð ä¿ðñòýé ç¿éðë¿¿ëýõèéí àðãàã¿é õîðâîî åðòºíöèéã òýãýýä öàãèéí àÿñààð ãýíýò áèé áîëñîí ãýæ áîäîæ áàéíà óó?” ãýâ. Эíý ¿ãèéã ñîíñîîä ò¿¿íèé ¿ë èòãýã÷ íàéç èòãýã÷ áîëæ ººð÷ëºãäñºí àæýý.

 

3. Áóðõàí áèäýíä ººðèéíõºº òóõàé ìýä¿¿ëýõèéí òóëä хэл ярианаас ãàäíà --------------------------- ã ºãñºí áºãººä áèä ýíý ----------------- ð äàìæóóëàí Áóðõàíû òóõàé èë¿¿ òîäîðõîé õàðæ, ойлгож  ìýääýã.

4. (2Ïåòð1:21) èøëýëèéã óíøèöãààÿ.

 “Ó÷èð íü íýã ÷ ýø ¿ç¿¿ëëýã õýçýý ÷ õ¿íèé õ¿ñëýýð õèéãäñýíã¿é, õàðèí Àðèóí Ñ¿íñýýð õºäºëãºãäñºí õ¿ì¿¿ñ Áóðõàíààñ àéëäæýý.”

Áèáëèéí æèíõýíý çîõèîã÷ íü ------------------- þì. Õàðèí Áóðõàí ýíý íîìíû õýñã¿¿äèéã áè÷èõäýý îëîí -------------------ã àøèãëàñàí. Áóðõàí òýäýíä þóã áè÷èæ òýìäýãëýõ õýðýãòýé ãýäãèéã çààæ ºãñºí. Ýíý íîì áèäýíä -----------------ны òàëààðõ ¿íýí áîëîí -------------------- ººðñäèéí òàëààðõ ¿íýíèéã, ìºí áèä хýðõýí Áóðõàíû ºìíº ------------------------ ÷àäàõ талаар àñóóëòûí ¿íýí õàðèóëòûã çààæ ºãäºã.

3. áèáëè, áèáëè, 4. Áóðõàí, õ¿í, Áóðõàí, õ¿í òºðëºõòºí, çºâò  áîëж

5. (Èîõàí4:24) èøëýëèéã óíøèöãààÿ.

“Áóðõàí áîë ñ¿íñ, Ò¿¿íä ìºðãºã÷èä íü ñ¿íñýýðýý ¿íýíýýð ìºðãºõ ¸ñòîé ãýæ àéëäëàà.”

Òà áèä Áóðõàíûã õàðæ ÷àäíà ãýäýãò ýðãýëçýæ áîëîõ þì. Äýýðõ èøëýëýýð äàìæóóëàí áèäíèé õàðæ ÷àäàõã¿é áàéãàà Áóðõàí ÿìàð нэгэн ó÷ðààñ õàðàãääàãã¿é âý?  -------------------

6. Ñ¿íñ áîëîõ Áóðõàíûã òàéëáàðëàõàä àëü íü òîõèðîìæã¿é ç¿éðëýë âý?

  1. ----------- áèäýíòýé àäèë í¿äýíä õàðàãäàõ áèå áàéõã¿é.
  2. ---------------- îþóí óõààí áîëîí õ¿ñýë ìºðººäºëòýé áîäüãàë àìüä õ¿íèé  øèíæ ÷àíàðòàé.
  3. ------------  ¿ë ¿çýãäýã÷ õ¿íèé øèíæ ÷àíàðã¿é îðøèõóé

7. (1Èîõàí1:5) èøëýëä Áóðõàíûã ãýðýë ãýæ èëýðõèéëñýí. Äîîðõ õî¸ð òîäîðõîéëîëòûí àëü íü çºâ áîëîõ âý?

  1. Àðèóí áºãººä ç¿éðë¿¿ëýõèéí àðãàã¿é ãýðýëòýé ãýì í¿ãýëã¿é.
  2. Áóðõàí õ¿íèé øèíæ ÷àíàðã¿é îðøèõóé

8.  Áóðõàí áîë Àðèóí ãýì í¿ãýëã¿é ãýðýë ìýò áîäüãàë õ¿í þì. Áóðõàí Àðèóí áºãººä ãýìèéã ¿çýí ÿääàã. Òèéìýýñ áóçàð ìóó ç¿éë áîëîí ãýì í¿ãýë õýçýý ÷ Áóðõàíòàé îéð áàéõ áîëîìæã¿é. Áèä õè÷íýýí ãýì í¿ãýëòýé àãààä, Áóðõàí õèð çýðýã öýâýð àðèóí ãýäãèéã ìýäýõ òóñìàà áèä ººðñäèéí ãýìò áàéäëààðàà Áóðõàíû ºìíº îéð ----------- ÷àäàõã¿é ãýäãýý óõààðäàã. Ãýâ÷ Áóðõàí áèäíèéã õàéðëàæ, áèäíèéã õ¿ëýýí àâàõûí òóëä íýãýí ------------ã áýëòãýñýí.

9. Áèä ìàõàí áèåòýé àìüäàð÷ áàéãàà ó÷ðààñ íýã öàã ¿åä çºâõºí íýã ë ãàçàð ë áàéæ ÷àäíà. Õàðèí Áóðõàí ----------------- ó÷ðààñ, ìºí ------------------ ó÷ðààñ íýã öàã ¿åä á¿õ ãàçàð îðøèí áàéæ ÷àäíà.

(Èåðåìèà23:24)  èøëýëä “Áè Ò¿¿íèéã õàðàõã¿éãýýð õ¿í ººðèé㺺 õîðîãäîõ ãàçàð íóóæ ÷àäàõ óó? ãýæ Ýçýí òóíõàãëàæ áàéíà. Áè òýíãýð¿¿ä áîëîí ãàçðûã ä¿¿ðãýäýãã¿é ãýæ ¿¿? ãýæ Ýçýí òóíõàãëàæ áàéíà. “

 

5. ñ¿íñ  6.3)   7.1)    8. î÷èж, çàì  9.Áóðõàí, Ñ¿íñ

10. Èõýíõ õ¿ì¿¿ñ ººðñäèéã íü õýí íýãýí õàðæ áàéãàà ãýæ áîääîãã¿é ó÷ðààñ ¿ðãýëæ ìóó ç¿éë ¿éëääýã. Ãýâ÷ Áóðõàí ¿ðãýëæ áèäíèéã õàðæ áàéäàã áºãººä á¿õí ... Read more »

Added by: Uuriinshuuder / Date: 15.01.2012

Сургуулийн танилцуулга

  2012-03-02, 11:45 PM

"Есүсийн амьдрал" Библийн сургуулийн тухай

Бидний зорилго нь: "Үгээр босгогдсон ард түмэн буюу үндэстэнг дүүргэсэн Есүсийн амь"

1-р алсын хараа: Ургац хураалтын багийг бүрдүүлж, илгээлтийн цэргүүдийг бэлтгэх.

2-р алсын хараа: Хөрш зэргэлдээх орон нутагт сайн мэдээг түгээх

3-р алсын хараа: Иерусалим руу хандсан сайн мэдээний зорилт

 

"Есүсийн амьдрал" сургуулийн онцлог давуу тал:

1. Өвлүүлэхэд хялбар системчилсэн сургалт

2. Амьдрал дээрх чадварлаг, бодит биелэлт

 


Сургуулийн ерөнхий үзэл баримтлал

  2012-10-15, 1:58 AM

Үйлчлэлийн үзэл баримтлал:

1. Тэнцвэртэй сайн мэдээний бодлого

2. Залгамжлах боломжтой Библийн ойлголтыг бэхжүүлэх

3. Дагалдагч бэлтгэх замаар Бурханы хаанчлалыг өргөжүүлэх

4. Тухайн орон нутагт үйлчлэлийг голчлох

 

Илгээлтийн стратеги төлөвлөгөө:

1. Үндэстэнд сайн мэдээ түгээх 4 үе хүртэлх сайн мэдээний илгээлтийн стратеги, төлөвлөгөө

2. Сүм тарих- Удирдлагын сургалт

3. Сүмд үйлчлэгч- Дагалдагч бэлтгэх сургалт

 


Сургуулийн цар хүрээ

... Read more »