.

This HTML caption with a link.
Home » Articles » Нийтлэл

Есүс Христийн нэрс

“Чиний итгэдэг Бурхан хэн юм бэ?”

Хэмээн хэрэв хэн нэгэн надаас асуувал миний хариулт маш тодорхой.

Би Есүс Христэд итгэдэг.

 

Есүс Христ бол

ТӨГС ХҮЧИТ Эзэн Бурхан. Илчлэлт 1:8

Бурханы бүтээлүүдийн эхэн. Илчлэлт 3:14

Эзэний цог жавхлан. Исаиа 40:5

Авралын Эхлүүлэгч. Еврей 2:10

Итгэлийг Эхлүүлэгч ба Төгсгөгч. Еврей 12:2

Бүхний эхэн ба эцэс Алфа ба Омега. Илчлэлт 1:8

Сүүлчийн АДАМ. 1Коринт 15:45

Ерөөлт бөгөөд цор ганц хэмжээлшгүй Эрхт, хаадын Хаан, эздийн Эзэн. 1Тимот 6:15

Булангийн тулгуур чулуу. Дуулал 118:22

Гайхамшигт зөвлөгч, Хүчит Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Энхийн Жонон. Исаиа 9:6

Нүгэл үйлдвээс Эцгийн өмнө биднийг өмгөөлөх ӨМГӨӨЛӨГЧ.  1Иохан 2:1

 

Тэр бол

Бүтээгч. Иохан 1:3

Чөлөөлөгч. Ром 11:26

Удирдагч. Матай 2:6

Золигч. Иов 19:25

Хад. 1Коринт 10:4

Аврагч. Лук 2:11

Зам Үнэн Амь. Иохан 14:6

Шүүгч бөгөөд Хууль тогтоогч. Исаиа 33:22

Усан үзмийн мод. Иохан 15:1

Бурханы Үг. Илчлэлт 19:13

 

 

Есүс Христ бол

Ганц зууч. 1Тимот 2:5

Бүхний өвлөгч. Еврей 1:2

Хонины үүд. Иохан 10:7

Амийн талх. Иохан 6:35

Бурханы дүр. 2Коринт 4:4

Тэргүүн хоньчин. 1Петр 5:4

Сайн хоньчин. Иохан 10:11

Чуулганы Тэргүүн. Ефес 1:22

Сэтгэлийн Харгалзагч. 1Петр 2:25

 

Тэр бол

Ариун агаад Зөвт Нэгэн. Үйлс 3:14

Итгэмжит гэрч, Үхэгсдээс анх төрөгч, Газрын хаадын Захирагч. Илчлэлт 1:5

Тэргүүн тахилч, Урд маань гүйгч. Еврей 6:20

Бүгдийн дээр оршигч, Үүрд мөнхөд магтагдах Бурхан. Ром 9:5

 

Тэр бол

Иммануел. Исаиа 7:14

Мессиа. Даниел 9:25

Христ. Лук 9:20

 

Есүс Христ бол

Бурханы Хурга. Иохан 1:29

Үндэстнүүдийн удирдагч ба Жанжин. Исаиа 55:4

Ертөнцийн гэрэл. Иохан 8:12

Иуда овгийн Арслан, Давидын үндэс. Илчлэлт 5:5

Бүхний Эзэн. Үйлс 10:36

Алдрын Эзэн. 1Коринт 2:8

Амилал ба Амь. Иохан 11:25

Шароны сарнай. Соломоны дуун 2:1

Зовлон шанлалын хүн. Исаиа 53:3

Бидний зөвт байдлын Эзэн. Иеремиа 23:6

 

Есүс Христ бол

Давидын Хүү. Матай 1:1

Бурханы Хүү. Матай 2:15

Хамгийн Дээдийн Хүү. Лук 1:32

Зөв шударгын нар. Малахи 4:2

Жинхэнэ гэрэл. Иохан 1:9

Өглөөний гэрэлт од. Илчлэлт 22:16

Миний итгэдэг Бурхан бол Есүс Христ, Тэр бол миний Эзэн. 

Category: Нийтлэл | Added by: Uuriinshuuder (2017-01-03)
Views: 382 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar