.

This HTML caption with a link.
Home » Articles » Итгэгэлийн амьдрал

Итгэлийн залбирлууд

Библи дээр бидний үлгэр жишээ авах олон арван итгэлийн залбирлууд байдаг билээ. Тэднээс бидний дунд хамгийн их алдаршсан итгэлийн баатаруудын залбирлыг заасан энэ жагсаалтыг харж, залбирлаа тэлээрэй.

 

 1. Абрахамын залбирал (Эхлэл 18:16-33)

 2. Элезарын залбирал (Эхлэл 24:1-67)

 3. Иаковын залбирал (Эхлэл 32:1-32)

 4. Мосегийн залбирал (Гэтлэл 32:9-14, 33:9-13, Тооллого 11:4-17)

 5. Иошугийн залбирал (Иошуа 7:7-9, 10:12-15)

 6. Гидеоны залбирал (Шүүгчид 6:36-40)

 7. Ханнагийн залбирал (1 Самуел 1:5-18, 2:1-10)

 8. Иабезын залбирал (1 Шастир 4:9-10)

 9. Иовын залбирал (Иов 38:1-18, 40:1-5, 42:1-16)

 10. Давидын залбирал (1 Шастир 29:9-20, Дуулал 24, 51, 32, 40, 65, 139, 1 Самуел 11-12)

 11. Соломоны залбирал (1 Хаад 8:22-66, 3:5-9, 2 Шастир 6:1-7:4)

 12. Иехошафатын залбирал (2 Шастир 20:1-30)

 13. Хезекиагийн залбирал (2 Хаад 19:14-19, 20:1-7)

 14. Елишагийн залбирал (1 Хаад 18:41-46, 19:1-18)

 15. Исаиагийн залбирал (Исаиа6:1-13, 26:3-12, 20-21)

 16. Ионнагийн залбирал (Иона 2:1-9, 4:2-3)

 17. Даниелийн залбирал (Даниел 9:1-19, 2:14-23)

 18. Езрагийн залбирал (Езра 9:1-10:17)

 19. Нехемиагийн залбирал (Нехемиа 1:1-2:9, 9:1-38)

 20. Хаббаккукын залбирал (Хабаккук 3:1-19)

 21. Мариагийн залбирал (Лук 1:26-56)

 22. Есүсийн залбирал (Лук 22:39-46, Матай 6:5-15, Иохан 17)

 23. Стефанын залбирал (Үйлс 7)

 24. Паулын залбирал (Ефес 1:15-23, 3:14-21, 2 Коринт 7:12:7-10)

 25. Иудагийн залбирал (Иуда 1:5-8, 17, 4:2-3, 5:13-18)

 26. Анхны чуулганы залбирал (Үйлс 1:4, 14, 12:1-17)

Category: Итгэгэлийн амьдрал | Added by: Uuriinshuuder (2015-10-01)
Views: 657 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar